Sunday, September 13, 2009

Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа жуулчны бааз, амралтын газар, зочид буудлуудад стандартын улсын үзлэгийг хийлээ

Шалгалтын зорилго нь мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын дэд даргын баталсан 02/245 тоот удирдамжийн дагуу Монгол улсын “Аялал жуулчлалын тухай” хуулийн 10.1.1, “Стандарчилал тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн 6.2, “Захиргааны хариуцлагын тухай” хуулийн 42.2 дэх заалт болон “Жуулчны баазын үйлчилгээний шаардлага” MNS 4934-2002, “Дэн буудлын ерөнхий шаардлага” MNS 5279-2007, “Зочид буудлын үйлчилгээний чанар зэрэглэл.үндсэн шаардлага” MNS 4588-2004, “Амралтын газрын үйлчилгээний чанар, үндсэн шаардлага” MNS 5374-2004 стандартуудын хэрэгжилтийн байдлыг шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулан, биелэлтийг хангуулж, арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилго чиглэгдлээ.

Шалгалтанд аймгийн хэмжээнд Дарьганга сумын 3-н жуулчны бааз, 1 амралтын газар, Онгон сумын 1 жуулчны бааз, аймгийн төв болон сумдын зочид буудал, дэн буудлууд нийт 18 обьектыг хамруулан шалгалт хийв.
          Шалгалтын явцад нийт давхардсан тоогоор 512 зөрчил илрүүлж, үүнээс 58 хувийг газар дээр нь арилгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 183 заалт бүхий 12 албан шаардлага, 32 заалт бүхий 1 акт, 12 заалт бүхий 2 дүгнэлт гаргаж 2 албан тушаалтанд 140.0 мян.төг, 3 иргэнд 50.0 мян.төг торгуулийн арга хэмжээ авав.
         Хяналт шалгалтанд хамрагдсан иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад хууль эрх зүйн болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, гарын авлага материалаар хангав.

Wednesday, September 2, 2009

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Биеийн тамир спортын газартай хамтран явган аялал зохион байгууллаа

            2009 оны 08 дугаар сарын 29 онд Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 5 дугаар тогтоол, Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Биеийн тамир спортын газартай хамтарч “Биеийн тамир-эрүүл мэнд” уриан дор явган аялал зохион байгууллаа.
             Явган аялалын үеэр хөгжөөнт бухиа, олс таталт, хэн сайн хоол хийх вэ тэмцээнүүд зохиогдож  багийн дүнгээр 1-р байранд “Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба”, 2-р “Онцгой байдлын хэлтэс”, 3-р байранд “Аймгийн Засаг тамгын газар” тус тус шалгарсан. Цаашид уг явган аялал нь уламжлал болгон зохион байгуулагдах аж.